REGULAMIN TWOJAMASKA.COM –  PLATFORMY DLA SPRZEDAJĄCYCH I KUPUJĄCYCH MASKI I ŚRODKI OCHRONNE

O TWOJAMASKA.COM
Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa ogólne zasady korzystania przez Użytkowników sieci Internet („Użytkownicy”) z serwisu internetowego Twojamaska.com, będącego ogólnopolską portalem handlowym („Portal” lub „Serwis”).
Celem Portalu jest ułatwienie Użytkownikom dokonywania transakcji, poprzez umożliwienie im zamieszczania ogłoszeń na Portalu („Ogłoszenia”), wzajemnej komunikacji się między sobą oraz dotarcia do szerokiego kręgu klientów.
Właścicielem Portalu jest COMPLEX SERVICES JAROSŁAW BOŁOZ w Warszawie, 03-996, ul. E. Kwiatkowskiego 12 lok. 67, REGON: 363138645, NIP: 1132148941 („Administrator”).

Opłaty i prowizje
Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.
Portal nie pobiera opłat za zamieszczanie Ogłoszeń.
Portal nie pobiera prowizji od transakcji przeprowadzanych między Użytkownikami.
Portal świadczy dodatkowe płatne usługi.

Zasady korzystania z Portalu
Użytkownikiem Portalu może być:
każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania.

Konto użytkownika może mieć charakter prywatny lub firmowy
Za firmę uznaje się konto:
z którego została dodana co najmniej jedna oferta oznaczona jako oferta firmy,
które ma przypisane dane do faktury,
którego oferta i/lub zakres działalności wskazuje na prowadzenie działalności gospodarczej.
użytkownikami Portalu mogą być również osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem, że wszelkie działania muszą odbywać się za zgodą ich opiekuna prawnego.
Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
Tożsamość Użytkowników nie jest weryfikowana przez Administratora. Administrator nie odpowiada za wiarygodność danych podawanych przez Użytkowników.
Użytkownicy, którzy zamieszczają Ogłoszenia lub są zainteresowani zakupem rzeczy będących przedmiotem Ogłoszeń, mają obowiązek podawania swoich prawdziwych danych osobowych.
Użytkownik jest również zobowiązany do:
Korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jej funkcjonowania.
Użycia określonego oprogramowania lub urządzeń zakłócającego jego funkcjonowanie.
Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie na Portalowi niezamówionej informacji handlowej (spam).
Niedostarczania i niezamieszczania na Portalowi treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa lub przez postanowienia Regulaminu.
Korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu.
Korzystania z wszelkich materiałów i treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie ww. materiałów i treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Administratora.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane w ramach i w związku z korzystaniem z Portalu.
Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Portalu.
Administrator może uniemożliwić Użytkownikowi pełne lub częściowe korzystanie z Portalu, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub Administrator poweźmie uzasadnione podejrzenie dotyczące niewłaściwych działań podejmowanych przez Użytkownika.
Przywrócenie pełnej funkcjonalności konta Użytkownika jest możliwe po ustaniu przyczyny zablokowania konta.
W przypadku, kiedy przywrócenie pełnej funkcjonalności konta nie będzie możliwe, a na koncie Użytkownika są przedpłacone środki, możliwy jest ich zwrot. Zwrot będzie dokonany na rachunek bankowy Użytkownika lub jako uznanie karty kredytowej w zależności od tego, w jaki sposób Użytkownik dokonał wpłaty na rzecz Twojamaska.com. W tym celu Użytkownik powinien zgłosić dyspozycję zwrotu środków na adres ads@twojamaska.com podając adres email zablokowanego konta, imię i nazwisko, dane adresowe.
Administrator dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Portalu, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy Portalu ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Portalu.
Zakończenie korzystania z Portalu przez Użytkownika następuje w następujących przypadkach:
Z chwilą usunięcia wszystkich Ogłoszeń przez Użytkownika.
Z chwilą usunięcia Ogłoszeń przez Administratora, w przypadkach wskazanych w Regulaminie.
Z chwilą zakończenia działalności Portalu.
W sytuacji czasowego wstrzymania pracy Portalu.
Kopiowanie, przedruk, udostępnianie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek innym zakresie materiałów i danych dostępnych w serwisie Twojamaska.com wymaga każdorazowo pisemnej zgody Administratora.
Ponadto działania, o których mowa w rozdz. 3 pkt 13 nie mogą naruszać postanowień Regulaminu serwisu Twojamaska.com, obowiązujących przepisów prawa oraz nie mogą naruszać interesów Administratora oraz Ogłoszeniodawców.
W szczególności zabronione jest pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania w innych serwisach internetowych, jak i poza Internetem oraz w każdy inny sposób naruszający słuszny interes Portalu.
Wszelkie rozwiązania techniczne, elementy graficzne i inne elementy strony WWW Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich przysługujących Administratorowi.

Rejestracja na Portalu Twojamaska.com
Rejestracja na Portalu wymaga posiadania aktywnego adresu e-mail.
Rejestracja oraz używanie konta zwykłego są bezpłatne.
Zabronione jest rejestrowanie kont na dane osób postronnych oraz dane fikcyjne.
Rejestracja na Portalu możliwa jest poprzez:
Formularz rejestracyjny dostępny pod adresem https://twojamaska.com/moje-konto
Automatycznie:
Podczas dodawania oferty.
Po zadaniu pytania sprzedającemu za pomocą formularza kontaktowego
Niezależnie od sposobu rejestracji konto w serwisie Twojamaska.com, aktywacja konta następuje dopiero po potwierdzeniu dostępu do konta poprzez kliknięcie w wysłany na adres email Użytkownika link aktywacyjny.
Dostęp do wszystkich funkcji Portalu, w tym logowania za pomocą hasła, wymaga pełnej aktywacji konta, która jest możliwa:
Podczas dodawania oferty.
Podczas rejestracji z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego.
Przy ustalaniu indywidualnego hasła do serwisu.
W pozostałych przypadkach, Twojamaska.com przechowuje jedynie adres email i nazwę użytkownika, i wykorzystuje je wyłącznie do wysyłki informacji o wzajemnej komunikacji między użytkownikami oraz komunikatów systemowych.

Zamieszczanie ogłoszeń
Zamieszczanie Ogłoszeń przez Użytkownika na Portalu odbywa się na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Prezentowane na stronach Portalu Ogłoszenia i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Rejestracja następuje automatycznie po dodaniu Ogłoszenia. Użytkownik otrzymuje e-mailem login i hasło do konta, które umożliwia mu zarządzanie swoim Ogłoszeniem, jego usunięcie lub dokonywanie w nim zmian.
Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko i wyłącznie jednego Ogłoszenia dotyczącego pojedynczego przedmiotu, zestawu przedmiotów. Ta sama rzecz nie może być przedmiotem dwóch lub więcej Ogłoszeń w tych samych lub w różnych miastach lub w tych samych lub różnych kategoriach.
Użytkownik jest zobowiązany do prawidłowego oznaczenia swojego ogłoszenia jako Ogłoszenia osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub jako Ogłoszenie przedsiębiorcy (tj. osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, mogącej we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania oraz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą).
Użytkownik jest zobowiązany do rzetelnego opisu przedmiotu ogłoszenia. Opis powinien zgadzać się ze stanem faktycznym. W szczególności nie powinien wprowadzać w błąd co do stanu przedmiotu, pochodzenia, oryginalności, marki.
Zamieszczenie ogłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem i zagwarantowaniem przez Użytkownika, że przysługują mu niepodzielnie i bez żadnych ograniczeń prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do publikacji wizerunków oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w stosunku do treści Ogłoszeń zamieszczanych na Portalowi, jak również, że treści te nie naruszają praw osób trzecich, ani nie są niezgodne z obowiązującym prawem. Z powyższego tytułu Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność. W szczególności dotyczy to używania w tytułach i opisach przedmiotu chronionych znaków towarowych, do których używania Użytkownik nie ma zgody właściciela lub nie zachodzą okoliczności pozwalające na posługiwanie się znakiem towarowym przewidziane w art. 155 Ustawy „Prawo własności przemysłowej” (Dz.U.2003.119.1117 z późniejszymi zmianami).
Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać na Portalu::
Ogłoszeń, które zawierałyby treści sprzeczne z prawem lub treści, których wykorzystywanie bądź posiadanie przez Portal byłoby nielegalne.
Ogłoszeń, które są przedmiotem praw osób trzecich, chyba że Użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę od podmiotu uprawnionego do przesyłania lub zamieszczania takich Ogłoszeń.
Ogłoszeń fikcyjnych (nieprawdziwych).
Ogłoszeń bez podanej ceny.
Ogłoszeń o charakterze towarzyskim.
Reklam, promocji, w szczególności reklam jakichkolwiek innych serwisów internetowych lub jakichkolwiek linków odsyłających do innych stron internetowych, zwłaszcza innych serwisów aukcyjnych lub ogłoszeniowych.
Zdjęć oferowanego przedmiotu opatrzonych:
Znakiem graficznym (logotypem) innych serwisów internetowych, a zwłaszcza portali ogłoszeniowych.
Numerem telefonu, adresem, adresem poczty elektronicznej i adresem WWW.
Elementami graficznymi nie stanowiącymi przedmiotu Ogłoszenia (ramki, napisy, wyróżniki).
Obrazów nieprzedstawiających przedmiotu Ogłoszenia. Zwłaszcza treści reklamowych, logotypów firm i serwisów internetowych.
Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia plików graficznych (zdjęć) naruszających postanowienia niniejszego regulaminu.
Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia Ogłoszenia z serwisu po jego dezaktualizacji lub dokonanej transakcji sprzedaży.
Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszeń, dla których nie stwierdzono aktywności ogłoszeniodawcy przez kolejne 60 dni kalendarzowe.
Administrator może bez zgody Użytkownika i bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika usunąć Ogłoszenia i inne treści umieszczane przez Użytkownika na Portalowi, jeżeli są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość Ogłoszeń, jak również wszelkich innych materiałów oraz informacji zamieszczonych na Portalowi przez Użytkowników, w szczególności za ich wiarygodność, prawdziwość, wartość dla innych Użytkowników itp.
Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za hiperłącza do zasobów ujętych w treści Ogłoszenia.
Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania aktywnych Ogłoszeń i ich treści dla celów marketingowych i promocyjnych związanych z funkcjonowaniem Portalu.
Administrator zastrzega sobie prawo do utrzymywania w bazie danych Ogłoszeń, których okres emisji się zakończył, w celu ich archiwizacji.
Użytkownik może oznaczyć Ogłoszenie jako wciąż aktualne (Odświeżenie Ogłoszenia). Data ostatniego odświeżenia traktowana jest przy wyświetlaniu Ogłoszenia oraz przy sortowaniu wg daty dodania jako data dodania Ogłoszenia. Powoduje to przesunięcie Ogłoszenia na początek listy Ogłoszeń w momencie Odświeżenia.
Możliwe jest płatne odświeżenie ogłoszenia:
Jednorazowe – w dowolnym momencie po upływie 15 dni od wystawienia ogłoszenia
Codziennie przez 7 dni po upływie 15 dni od wystawienia ogłoszenia
Kolejne Odświeżenie cykliczne można wykupić po ostatnim Odświeżeniu z poprzedniego cyklu (cykle nie mogą się nakładać na siebie).
Ceny Odświeżeń jednorazowych i cyklicznych są określone w zakładce Pakiety – dotyczące ogłoszeń
Odświeżenia można dokonać podobnie jak wyróżnienia z Panelu użytkownika lub bezpośrednio na stronie Ogłoszenia.
Należność za Odświeżenie płatne można uiścić:
Przelewem bankowym.
Innymi środkami płatności elektronicznej
W przypadku usunięcia Ogłoszenia lub oznaczenia ogłoszenia jako „sprzedane” przez Użytkownika w trakcie trwania Odświeżenia cyklicznego niewykorzystane środki nie będą zwracane.
W przypadku usunięcia Ogłoszenia przez Administratora z powodu naruszenia Regulaminu w trakcie trwania Odświeżenia cyklicznego, Użytkownik może wystąpić o zwrot niewykorzystanych środków na konto przedpłacone. Zwracana kwota zostanie pomniejszona proporcjonalnie do wykorzystanych odświeżeń, przy czym za cenę bazową przyjmuje się koszt jednorazowego Odświeżenia w danej kategorii.

Specyfikacja przedmiotów wystawianych na sprzedaż

Produktami wystawianymi na sprzedaż mogą być tylko rzeczy nowe.
Prawo do zamieszczania Ogłoszeń mają zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty prowadzące działalność gospodarczą (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania).
Zabronione jest wystawianie na sprzedaż innych niż określają tego kategorie produktów grup sprzedażowych.

Zasady zawierania transakcji pomiędzy użytkownikami
Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa transakcji, Administrator rekomenduje osobiste zawieranie transakcji między Użytkownikami, zakładające bezpośredni kontakt sprzedającego z kupującym.
Administrator rekomenduje bezpośredni odbiór rzeczy przez kupujących i dokonywanie płatności dopiero po uprzednim sprawdzeniu rzeczy, które mają być przedmiotem transakcji.
Administrator nie rekomenduje zawierania transakcji na odległość, a szczególnie dokonywania płatności za jakiekolwiek przedmioty bez możliwości ich wcześniejszego sprawdzenia.
Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.
Administrator w żaden sposób nie pośredniczy w transakcjach między Użytkownikami ani w jakichkolwiek czynnościach dokonywanych pomiędzy nimi, takich jak np. ustalanie warunków transakcji, płatności, odbiór rzeczy itp., jak również nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Administrator może tylko pośredniczyć w korespondencji elektronicznej między Użytkownikami, o ile skorzystają oni ze specjalnego formularza do wysyłania e-maili umieszczonego na Portalowi. Adres e-mail podawany przez Użytkowników w formularzu jest niewidoczny dla pozostałych Użytkowników Portalu.
Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać plików zawierających treści:
Obraźliwych.
Zawierających treści niezgodne z prawem.
Zawierających wirusy lub makra.
Co do których nie ma praw autorskich i zgody na rozpowszechnianie.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść przesyłanych treści.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników korzystających z Portalu, jak również za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartych przez Użytkowników transakcji lub wywiązanie się Użytkowników ze swoich zobowiązań.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zachowań i działań Użytkowników oraz osób trzecich, stanowiących naruszenie przepisów obowiązującego prawa oraz niniejszego Regulaminu, w tym odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Portalu przez Użytkowników, wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zawarcia transakcji, umów sprzedaży przez Użytkowników wskutek zamieszczenia Ogłoszeń w ramach Portalu, w tym w szczególności za szkody powstałe wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań przez sprzedającego lub kupującego.

Zasady promowania ogłoszeń
Portal Twojamaska.com umożliwia promowanie Ogłoszeń.
Dostępne są następujące opcje promowania:
Wyróżnienie na liście Ogłoszeń:
Ogłoszenie promowane wyróżnione jest na tle innych Ogłoszeń poprzez umieszczenie elementu graficznego „Wyróżnione” zarówno na liście Ogłoszeń jak i na widoku szczegółów.
Powyżej listy Ogłoszeń prezentowane są cztery Ogłoszenia promowane wylosowane spośród wszystkich Ogłoszeń promowanych spełniających bieżące kryteria wyszukiwania. Losowanie odbywa się przy każdym odświeżeniu strony.
Promowanie można wykupić na okres 5 lub 10 dni.
Promowanie Ogłoszenia na stronie głównej:
W „Ogłoszenia promowane”:
W „Ogłoszenia promowane” na stronie głównej prezentowane są wszystkie Ogłoszenia z wykupioną opcją „Promowane” w zestawach po 10 oraz 5 dni..
Kolejność Ogłoszeń jest losowa przy każdym odświeżeniu strony.
Wszystkie Ogłoszenia z wykupioną opcją „Promowane” będą również prezentowane na liście Ogłoszeń, do której prowadzić będzie odnośnik znajdujący się przy galerii na stronie głównej.
Promowanie można wykupić na okres 10 lub 5 dni.
Jako „Wyróżnione”:
W elemencie „Wyróżnione” prezentowane są wszystkie Ogłoszenia z wykupioną opcją przy czym w jednym momencie widoczne jest tylko jedno z nich, a przejrzenie kolejnych możliwe jest z wykorzystaniem przycisków nawigacji.
Kolejność Ogłoszeń uzależniona jest od daty wyróżnienia, od najdawniej wyróżnionego, przy czym pierwszeństwo mają Ogłoszenia, które na pierwszym miejscu pojawiały się najrzadziej.
Ustalanie kolejności dokonywane jest co 1 godzinę.
Promowanie można wykupić na okres 12 lub 7 dni.

Ceny wyróżnienia na liście Ogłoszeń uzależnione są od:
Kategorii do jakiej należy Ogłoszenie.
Okresu na jaki następuje promowanie.
Dostępne opcje płatności wraz z cenami prezentowane są również w procesie promowania Ogłoszeń.
Wysokość opłat może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą odzwierciedlone w procesie wyróżniania Ogłoszenia niezwłocznie po ich wprowadzeniu.
Wszystkie prezentowane ceny (o ile nie zaznaczono inaczej) są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Operatorem płatności jest PayPro Administrator Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887.
Wszystkie transakcje realizowane są niezwłocznie. W przypadku opóźnienia odpowiedzi systemu bankowego Użytkownika skutkującej zakończeniem sesji informacja o dokonanej płatności może pojawić się w systemie z opóźnieniem.
Twojamaska.com nie pobiera dodatkowych prowizji ani opłat związanych z obsługą transakcji. Twojamaska.com nie ma wpływu na i nie ponosi odpowiedzialności za ew. prowizje wynikające z indywidualnych umów Użytkownika z bankiem lub wystawcą karty płatniczej.
Twojamaska.com udostępnia możliwie szeroki wachlarz form płatności, jednocześnie nie odpowiada za czasową niedostępność kanałów płatności ze względu na niedostępność systemu bankowego lub limity czasowe lub kwotowe nałożone przez bank lub operatora płatności.
Promowanie Ogłoszenia następuje niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu transakcji, a czas usługi biegnie od momentu jej aktywacji.
Jeśli Ogłoszenie zostanie usunięte lub oznaczone jako sprzedane przez Użytkownika przed upływem okresu promocji opłata za niewykorzystany okres nie będzie zwracana.
Opłata za promowanie Ogłoszenia usuniętego ze względu na jej niezgodność z prawem lub niniejszym regulaminem może zostać zwrócona w postaci środków na koncie użytkownika Twojamaska.com. O fakcie i przyczynach usunięcia ogłoszenia Użytkownik zostanie powiadomiony drogą mailową. W razie usunięcia naruszeń Ogłoszenie zostanie przywrócone na łamy serwisu jako promowane. Jeśli ogłoszenie nie może zostać przywrócone – opłata za wyróżnienia (po potrąceniu należności za wykorzystany okres w zaokrągleniu do pełnych dni w górę) na życzenie użytkownika zasili konto przedpłat użytkownika Twojamaska.com.
W przypadku Ogłoszeń dodawanych przez niezalogowanego użytkownika aktywacja Ogłoszenia wyróżnionego nie jest konieczna. Ogłoszenie będzie automatycznie aktywowane po otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu transakcji.
Użytkownikom na żądanie wystawiane są faktury VAT.
Żądanie wystawienia faktury VAT należy zgłosić na adres ads@twojamaska.com. Do prawidłowego wystawienia faktury niezbędne jest podanie danych firmy w tym zwłaszcza numeru NIP oraz adres email na jaki jest zarejestrowane konto.
Faktura VAT zostanie przesłana w postaci elektronicznej drogą mailową na adres email związany z promowanym Ogłoszeniem w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę (zgodnie z art. 106i ust.1 ustawy o VAT).
Faktura wystawiana jest zbiorczo dla wszystkich transakcji z miesiąca, którego dotyczy żądanie.
Istnieje możliwość wystawienia faktur niezależnie dla każdej transakcji. Warunkiem jest informacja o wyborze takiej formy w emailu z żądaniem faktury.

Funkcja łączenia z serwisem „FACEBOOK”
Użytkownik posiadający konto na serwisie społecznościowym Facebook („Facebook”) dostępnym pod adresem www.facebook.com, może skorzystać z funkcjonalności „Połącz się z Facebookiem” („Facebook Connect”), nazywanej dalej („FC”).
Korzystanie z funkcjonalności FC jest opcjonalne.
Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania funkcjonalności FC zgodnie z jej przeznaczeniem określonym w niniejszym Regulaminie.
Warunkiem skorzystania z funkcjonalności FC jest posiadanie konta w serwisie Facebook, a tym samym akceptacja postanowień regulaminu serwisu Facebook.
Użytkownik korzystający z funkcjonalności FC zobowiązuje się do niewykorzystywania w tym celu konta Facebook należącego do innej osoby ani konta utworzonego przy użyciu nieprawdziwych danych.
Użytkownikowi połączonemu z Facebook Portal umożliwia:
Zamieszczenie Ogłoszeń na aplikacji Facebook.com/sprzedajemy („Aplikacja”).
Publikowanie informacji o zamieszczanych Ogłoszeniach na tablicy (wall).
Dzielenie się informacjami o Ogłoszeniach z innymi użytkownikami (share).
Oznaczanie Ogłoszeń własnych i innych użytkowników, jako lubionych (like).
Edycja lub usunięcie Ogłoszenia z Portalu jest jednoznaczne z edycją lub usunięciem Ogłoszenia z Aplikacji.
Korzystając z funkcjonalności FC Użytkownik wyraża zgodę na pobranie z Facebook i wykorzystanie przy dodawaniu i prezentowaniu swojego Ogłoszenia danych w postaci:
Imienia.
Nazwiska.
Adresu e-mail.
Zdjęcia.
Adres e-mail użytkownika nie będzie publikowany w Aplikacji ani na Portalowi.
Dane, o których mowa w pkt 8 a) –d), nie będą widoczne przy prezentacji Ogłoszenia dla Użytkowników, którzy nie mają konta w serwisie Facebook.
Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania informacji udostępnionych przez innych użytkowników Facebook wyłącznie w celu korzystania z Portalu i Aplikacji, a w szczególności w celu zapoznania się z Ogłoszeniami i nawiązania kontaktu z użytkownikami zamieszczającymi Ogłoszenia. Użytkownik nie może wykorzystywać jakichkolwiek informacji i danych, jakie zostały udostępnione przez innych użytkowników, w szczególności danych o powiązaniach pomiędzy użytkownikami Facebook, do celów innych niż wymienione wyżej.
Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść publikowanych Ogłoszeń oraz ich zawartość, w tym za ich zgodność z regulaminem serwisu Facebook.
Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usunięcie Ogłoszeń zamieszczanych przez Użytkownika przez pracowników Facebook, a w szczególności za usunięcie informacji, które nie są zgodne z regulaminem Facebook.
Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania podjęte przez Facebook w stosunku do Użytkownika na podstawie zamieszczanych przez niego Ogłoszeń i ich treści.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechanie działań właściciela serwisu Facebook wobec Użytkownika, w tym czasowe lub stałe zawieszenie dostępu do usług związanych z kontem w serwisie Facebook, jak również za opóźnienia i utrudnienia w korzystaniu z w/w usług.
Użytkownik zgadza się na wykorzystanie na potrzeby prawidłowego działania Portalu informacji pobranych za pośrednictwem Facebook API z jego konta Facebook. Szczegółowa i aktualna lista informacji pobieranych z Facebook przedstawiana jest Użytkownikowi do akceptacji podczas pierwszego połączenia z wykorzystaniem natywnych mechanizmów Facebook oraz w dowolnym momencie we właściwym panelu zarządzania kontem Facebook.
Użytkownikowi przysługuje w dowolnym momencie prawo do cofnięcia pozwolenia na wykorzystanie informacji zgodnie z zasadami i przy wykorzystaniu mechanizmów Facebook lub poprzez zgłoszenie wycofania zgody w formie pisemnej Spółce. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, gdy cofnięcie uprawnień spowoduje brak możliwości świadczenia przez Platformę funkcjonalności opartych o Facebook Connect jego konto na Portalowi będzie traktowane jak konto niepołączone.
W przypadku pisemnego zgłoszenia wycofania zgody powinno ono zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, dokładny adres do korespondencji, adres URL powiązanego konta Facebook. Złożenie zgłoszenia na piśmie będzie skutkować całkowitym odłączeniem konta w serwisie Twojamaska.com od konta Facebook z wszystkimi tego konsekwencjami w terminie do 7 dni od daty skutecznego doręczenia zgłoszenia.

Polityka plików Cookies
Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu: COMPLEX SERVICES JAROSŁAW BOŁOZ w Warszawie, 03-996, ul. E. Kwiatkowskiego 12 lok. 67, REGON: 363138645, NIP: 1132148941 oraz Zaufani Partnerzy ,czyli podmioty współpracujące ze Administratorem, w tym reklamodawcy, sieciowe agencje reklamowe, partnerzy świadczący usługi analityczne, twórcy aplikacji. Między innymi Google Analytics
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z niego, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości (w tym treści reklamowych) bez identyfikacji użytkownika. Informacje w ten sposób zebrane w tym w szczególności raporty zainteresowań i raporty demograficzne Google Analytics nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników serwisu.
Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika; w szczególności pliki te pozwalają na funkcjonowanie mechanizmów schowka oraz listy ostatnio oglądanych elementów, które umożliwiają usunięcie tych informacji w dowolnym momencie.
Emitowania reklam serwisu Twojamaska.com w innych serwisach internetowych w sieci Google Adwords za pomocą mechanizmu remarketingu.
Marketingowym, w tym zautomatyzowanej analizy aktywności Użytkownika na stronach internetowych w celu ustalenia potencjalnych zainteresowań i preferencji dla dostosowania reklamy i oferty. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych, ani w istotny sposób wpływać na sytuację użytkownika.
Analizy oglądalności stron internetowych w Polsce i oceny skuteczności działań reklamowych. Ciasteczka nadane są przez spółkę Gemius SA będącą administratorem danych zawartych w cookies. Gemius SA może na podstawie informacji zawartych w pliku cookie zaprosić użytkownika tej strony do udziału w badaniach oglądalności stron internetowych poprzez wyświetlenie kwestionariusza zbierającego za zgodą użytkownika m.in. dane społeczno-demograficzne użytkowników Internetu. Gemius SA może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli zachowane zostaną powyżej wskazane cele. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z tego rodzaju plików wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce.
Pozostałe informacje o polityce prywatności Gemius SA można odnaleźć na stronie http://www.gemius.pl/polityka-prywatnosci.html.
Rodzaje plików cookies:
Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:
Sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:
Niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane w procesie logowania.
Pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania.
Wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji.
Funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.
Reklamowe – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.
Zarządzanie plikami cookies
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/, w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej lub na stronach internetowych producentów oprogramowania:
Chrome.
Firefox.
Internet Explorer 8.
Internet Explorer 9.
Internet Explorer 10.
Opera.
Safari.

Użytkownik może zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą „Ustawień reklam” lub narzędzia dostępnego pod adresem https://adssettings.google.com.

Użytkownik może również zmienić ustawienia urządzenia mobilnego w celu kontroli tego, czy będzie widział reklamy dopasowane do zainteresowań.

Zasady reklamacji
Wszelkie reklamacje związane z użytkowaniem Portalu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: ads@twojamaska.com.
Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
Administrator rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień Użytkownikowi przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Spółkę rozpatrywane.

Postanowienia końcowe
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
Informacja o planowanych zmianach w regulaminie będzie publikowana na stronach usługodawcy na 14 dni kalendarzowych przed ich planowanym wprowadzeniem.
Informacja o nadchodzącej zmianie będzie zamieszczona na stronie aktualnego regulaminu oraz wysłana do wszystkich aktualnych Użytkowników droga mailową.
W razie braku zgody na nowe brzmienie regulaminu Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni licząc od dnia po dostarczeniu informacji o zmianach.
Zmiana cennika usług płatnych nie stanowi zmiany Regulaminu.
Usługodawca zastrzega, że Portal, a w szczególności rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Portalu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy.
Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.